Psycholog

Uważność

Pełne angażowanie w proces terapeutyczny.

Relacja

Stworzenie  więzi, w której dziecko jest bezpieczne, dostrzeżone, ukojone i pewne 

Komunikacja​

Charakteryzująca się responsywnością, zauważaniem i akceptowaniem uczuć oraz emocji dziecka.

Dzieci zmagają się z różnorodnymi wyzwaniami rozwojowymi, z którymi opiekunowie nie są w stanie poradzić sobie w domowym zaciszu. Rodzice z dziećmi najczęściej zgłaszają się do gabinetu psychologicznego w związku z:

• Trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji z rówieśnikami
• Problemami adaptacyjnymi – są to trudności z dostosowaniem się do nowej sytuacji związanej, na przykład z rozpoczęciem nauki w przedszkolu, zmianą szkoły, zmianą miejsca zamieszkania, śmiercią lub chorobą bliskiej osoby
• Niewłaściwą ekspresją emocji, najczęściej złości
• Obniżonym nastrojem lub chwiejnością emocjonalną
• Lękami
• Zachowaniami wskazującymi na konieczność diagnozy w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu oraz Zespołu Aspergera
• Nadpobudliwością ruchową lub trudnościami z koncentracją uwagi
• Trudnościami emocjonalnymi związanymi z sytuacją okołorozwodową rodziców.

Czasami inicjatorami spotkań z psychologiem są dzieci, najczęściej jednak potrzeba konsultacji wypływa z obserwacji rodzica lub jest sugerowana przez nauczycieli i innych opiekunów dziecka.

Konsultacja psychologiczna

W ramach konsultacji psychologicznej odbywa się spotkanie z rodzicami, na którym psycholog zbiera wywiad dotyczący rozwoju dziecka oraz pomaga w ustaleniu obszarów współpracy z rodziną. Dzięki temu możemy wspólnie zaplanować proces konsultacyjny, na jaki zostanie zaproszone dziecko.

Wizyta diagnostyczna

Jeżeli zachodzi taka potrzeba, po rozmowie z rodzicami na wizytę diagnostyczną zostaje zaproszone dziecko. W celu zrealizowania pełnego procesu diagnostycznego konieczne jest przeważnie zrealizowanie 2-3 wizyt diagnostycznych z dzieckiem.

Konsultacja i opinia psychologiczna

Podsumowanie zrealizowanych wizyt oraz omówienie z rodzicami wynikających z nich wniosków odbywa się na podsumowującej konsultacji wychowawczej z rodzicami. W ramach tego spotkania rodzice otrzymują dalsze wskazania do pracy z dzieckiem. Na ich wniosek może również zostać stworzona pisemna opinia psychologiczna, w celu przedstawienia jej w innych placówkach. Obycie pełnego procesu diagnostycznego jest warunkiem wydania rzetelnej opinii dotyczącej funkcjonowania i rozwoju dziecka.

Obserwacja dziecka w przedszkolu/szkole

W uzasadnionych przypadkach proces diagnostyczny może zostać wzbogacony o obserwację rozwoju dziecka na terenie placówki oświatowej i rozmowę z wychowawcami. Celem takiej obserwacji jest rozpoznanie opisywanych przez opiekunów przyczyn występujących u dziecka trudności. Na prośbę rodziców psycholog wyznacza termin obserwacji. Do rodziców należy również uzyskanie zgody placówki oraz nauczycieli.

Zajęcia indywidualne

W ramach zajęć indywidualnych z psychologiem dziecko może rozwijać obszary deficytowe w jego rozwoju. Są to między innymi trudności związane z:

• Funkcjonowaniem intelektualnym (rozumowaniem płynnym/myśleniem logicznym, postrzeganiem wzrokowo-przestrzennym, funkcjami słuchowo-językowymi, rozumowaniem ilościowym/ myśleniem matematycznym, pamięcią)
• Funkcjonowaniem społeczno-emocjonalnym (problemy z nawiązywaniem relacji z rówieśnikami oraz dorosłymi)
• Deficytem koncentracji i nadpobudliwością ruchową
• Zaburzeniami ze spektrum autyzmu/ Zespołem Aspergera ( nawiązywanie wspólnego pola uwagi, ćwiczenie naprzemienności oraz nawiązywania kontaktu wzrokowego)

W ramach współpracy z logopedą oferujemy promocyjny pakiet zajęć zapewniających: jedno spotkanie tygodniowo z psychologiem oraz jedno spotkanie tygodniowo z logopedą.Są to zajęcia realizowane w celu wspierania rozwoju dziecka na bazie metod stosowanych w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju (WWR) dziecka.

Skontaktuj się z nami

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Agnieszka Stefaniak-Szołyga tel. 600 923 353